Ασφάλιση

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι ανασφάλιστοι φοιτητές (α’, β’ και γ’ κύκλου σπουδών) καλύπτονται όπως οι ανασφάλιστοι πολίτες και δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4452/2017 (Α΄17) άρθρο 31 παρ.3.

Σίτιση

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Δ.Μ. φροντίζει για τη σίτιση των φοιτητών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου τη φοιτητική τους ταυτότητα.

Οι φοιτητές του Π.Δ.Μ. έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα οικονομικά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου και την σειρά κατάταξης των φοιτητών. Η σειρά κατάταξης καθορίζεται από ένα σύστημα μοριοδότησης, που έχει ως βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της οικογένειας του φοιτητή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ. και με βάση τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι φοιτητές με το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα.

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση στα ανά πόλη φοιτητικά εστιατόρια του Π.Δ.Μ. υποβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος την άνοιξη, μετά από ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Δ.Μ., στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, ανά πόλη. Οι επιτυχόντες φοιτητές κάθε έτους υποβάλλουν την αίτηση τους για δωρεάν σίτιση τον Σεπτέμβριο, κατά την περίοδο ολοκλήρωσης των εγγραφών τους στην Γραμματεία του Τμήματος Επιτυχίας τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων και οι σχετικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής ανακοινώνονται, κάθε φορά που ανοίγει η διαδικασία, στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας.

Δωρεάν σίτιση χορηγείται σε όλους τους φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχουν προτεραιότητα, βάσει των σχετικών διατάξεων και στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που υπέβαλαν αίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση ανακοινώνεται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας σε συνεργασία με τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας ο Πίνακας των δικαιούχων δωρεάν σίτισης, καθώς και οι ημερομηνίες ενεργοποίησης του δικαιώματος αυτού.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Ιδρύματος προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών του Ιδρύματος, να μεριμνήσει για την ψυχαγωγία τους, να προαγάγει την κοινωνικότητά τους και να ενθαρρύνει την διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων. Οι δραστηριότητες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας για την επίτευξη των σκοπών του διενεργούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των Τμημάτων Φοιτητικής Μέριμνας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο του τμήματος το οποίο βρίσκεται στην οδό Γεωρ. Μπούσιου 99, Γρεβενά 511 00

Το κόστος ανά γεύμα δωρεάν, για όσους φοιτητές πληρούν τα κριτήρια για δωρεάν σίτιση ή 2.20€ για όσους φοιτητές δε δικαιούνται δωρεάν σίτισης. Το παράρτημα του Ιδρύματος διαθέτει επίσης κυλικείο.

Στέγαση

Η Φοιτητική Μέριμνα του Ιδρύματος είναι υπεύθυνη για την παροχή δωρεάν στέγασης στους φοιτητές του που μπορούν να στεγαστούν δωρεάν σε Φοιτητικές Εστίες. Στην πόλη των Γρεβενών λειτουργεί Φοιτητική Εστία όπου μπορούν να φιλοξενηθούν οι φοιτητές των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Όσοι επιθυμούν να στεγαστούν στη φοιτητική εστία, θα πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία του τμήματός αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός των χρονικών προθεσμιών που κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Πιθανές βλάβες στα δωμάτια ή τα κτίρια των φοιτητικών εστιών καθώς και προβλήματα τεχνικής φύσης  θα πρέπει να καταχωρηθούν στο σύστημα αναγγελίας βλαβών:  https://service.uowm.gr.

Οι φοιτητές μπορεί να επικοινωνήσουν για θέματα σχετικά με:

  •  τη σίτιση
  • τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας των Φοιτητικών εστιών
  •  την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης και ασθενείας
  •  την ενημέρωση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας (όπως το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα)

με τον αρμόδιο του γραφείου φοιτητικής μέριμνας για τα Γρεβενά: κ. Καραγιάννη Αθανάσιο με τηλέφωνο: 2462087013 ή με e-mail: merimna-gre@uowm.gr.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ξεκινούν οι εξής δραστηριότητες της Ολιστικής Μέριμνας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024:

  • Όργανα Γυμναστικής (Γρεβενά)

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Εδώ

Αποδοχή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 04/10/2023 έως τέλος Ιουνίου 2024

  • Παραδοσιακοί Χοροί (Γρεβενά)

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Εδώ

Αποδοχή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 04/10/2023 έως 11/10/2023

  • Tennis (Γρεβενά) 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Εδώ

Αποδοχή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 04/10/2023 έως 11/10/2023.

Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να κάνετε χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (Πανεπιστημιακό email).

Επίσης,  μπορείτε να επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα της Ολιστικής Μέριμνας https://holistic.uowm.gr για να ενημερωθείτε για το σύνολο των δραστηριοτήτων που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο.

Τέλος, μπορείτε να στείλετε email στο wellbeing@uowm.gr προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις παρεχόμενες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και τη δυνατότητα ένταξή σας σε αυτές πέρα των προαναφερόμενων ημερομηνιών.

Σχετικά έγγραφα:

Στέγαση Φοιτητών
  Φοιτητική Μέριμνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο