ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος. Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης δεσμεύεται να δημιουργήσει τη δική του Πολιτική Ποιότητας Διδασκαλίας. Συνακόλουθα, το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης δηλώνει ότι η επιδίωξή του είναι η διασφάλιση ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)  υπό το πρίσμα της ποιοτικής διδασκαλίας, της διδακτικής αριστείας, της μάθησης σε άμεση σύνδεση με την έρευνα, της επιλογής των κατάλληλων μαθημάτων, της αναμόρφωσης του ΠΠΣ ώστε να είναι συγκρίσιμο και εθνικώς και διεθνώς ανταγωνίσιμο με τα αντίστοιχα ΠΠΣ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και τέλος, της σύνδεσής του με τους αποφοίτους.

Η διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας θα συμβάλει στο όραμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), το οποίο είναι να εδραιωθεί ως ένα πρότυπο Διεθνές Πανεπιστήμιο που αφενός θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας εστιάζοντας στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και έρευνας και ταυτόχρονα της κοινωνικής προσφοράς.

Γενικότερος στόχος η αφοσίωση (commitment) στην μετάδοση της γνώσης και πρόοδο της επιστήμης εστιασμένη στις ανάγκες των φοιτητών, του μελλοντικού επαγγελματικού χώρου και αγοράς εργασίας και της κοινωνίας συνολικά.

Ειδικότερα, η αριστεία στη μάθηση, έρευνα και διδασκαλία είναι η σημαντικότερη επιδίωξη του ΠΠΣ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Η επιδίωξη αυτή θα λάβει χώρα μέσα από:

 • Ενίσχυση μηχανισμών αέναης εσωτερικής αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας
 • Βελτίωση της αναλογίας διδακτικού προσωπικού και φοιτητών
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δημιουργία κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες/ δράσεις
 • Ανάπτυξη υποδομών και προγραμμάτων ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • Δημιουργία μηχανισμών αποτελεσματικής σύνδεσης με την αγορά εργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας
 • Δημιουργία μηχανισμών αποτελεσματικής σύνδεσης του ΠΠΣ με τις ανάγκες των φοιτητών (need analysis research) και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας
 • Δημιουργία μηχανισμών διερεύνησης της ικανοποίησης των φοιτητών από το ΠΠΣ
 • Εναρμόνιση με τα πρότυπα και της οδηγίες του ENQA (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση)

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης έχει θέσει ως βασικούς στόχους και δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρχει καμία απόκλιση από αυτούς.

Οι στόχοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ανάπτυξη κουλτούρας ποιοτικής διδασκαλίας
 • Η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας στο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Η αναγνώριση και γνωστοποίηση/ δημοσιοποίηση (dissemination) των καλών πρακτικών της διδασκαλίας
 • Η αναγνώριση και γνωστοποίηση/ δημοσιοποίηση (dissemination) των Fundamental Principles of Statistics and Official Statistics
 • Η αυτοαξιολόγηση της διδασκαλίας με σκοπό την αυτοβελτίωση
 • Η παρακολούθηση και διασφάλιση ποιοτικής διδασκαλίας
 • H ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας

Διαδικασίες και μηχανισμοί υλοποίησης των στόχων

 • Δημιουργία Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ και ΜΟΟCs) με στόχο
 1. Τη διδασκαλία και τη διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών και μορφών αξιολόγησης των φοιτητών (διαμορφωτική αξιολόγηση, ετερο-αξιολόγηση) που εφαρμόζονται και δημοσιοποίηση αυτών στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 2. Την επιμόρφωση νέων Μελών ΔΕΠ και Διδακτικού Προσωπικού αναφορικά με τη διδασκαλία και τη διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών
 • Τη θέσπιση τακτικών και προγραμματισμένων συναντήσεων/ στρογγυλών τραπεζιών με στόχο τη συζήτηση κα την ανταλλαγή απόψεων για τη διδασκαλία και τη διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών (Good Teaching Practices)
 1. Την ανάπτυξη μηχανισμών και διαδικασίας πιστοποίησης γνώσεων διάχυσης καλών διδακτικών πρακτικών (Certificate of Good Teaching Practices)
 2. Τη δημιουργία εργαστηρίου για τη διδασκαλία και τη διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών στους φοιτητές και αποφοίτους με στόχο την επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων
 • Θέσπιση του «Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας», το οποίο θα απονέμεται ανά έτος σε ένα μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού με βάση την αξιολόγηση των φοιτητών
 • Χρήση από το Διδακτικό Προσωπικό εργαλείων αυτοαξιολόγησης της διδασκαλίας και με στόχο τη Συνεχή Βελτίωση (ΣΒ)
 • Χρήση εργαλείων διαμορφωτικής αξιολόγησης από το Διδακτικό Προσωπικό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (Δημοσιοποίηση στο e-class) και χρήση της τεχνολογίας προς το σκοπό αυτό
 • Δημιουργία συστήματος learning/ teaching analystis για αναλύσεις της μάθησης και της διδασκαλίας και Teaching portofolios, τα οποία θα αποτελούν εργαλεία αυτοαξιολόγησης με στόχο την αυτοβελτίωση
 • Δημιουργία κύκλων ποιότητας για την ανανέωση των μαθημάτων του ΠΠΣ σε τακτικά χρονικά διαστήματα με συμμετοχή εκπροσώπων φοιτητών, σχολικών συμβούλων, διευθυντών σχολείων, περιφερειακών διευθυντών, στελεχών εκπαίδευσης κλπ, με στόχο τη Συνεχή Βελτίωση (ΣΒ) των μαθημάτων και των περιεχομένων τους του με βάση τις επιστημονικές εξελίξεις και τη σύγχρονη βιβλιογραφία και την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Εισαγωγή στον Οδηγό Σπουδών μαθημάτων σχετικών με ζητήματα Ηθικής, Δεοντολογίας Επαγγέλματος, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ήπιων Δεξιοτήτων και Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
 • Παροχή κινήτρων για συμμετοχή των διδακτικού προσωπικού σε συνέδρια, εθνικών και διεθνών, επιμορφώσεων, και Δια Βίου Εκπαίδευσης κλπ
 • Θέσπιση «βραβείου ερευνητικού έργου», το οποίο θα απονέμεται ανά έτος σε ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού και θέσπιση «βραβείου ερευνητικού έργου» επί του συνόλου του ερευνητικού έργου. Δημοσιοποίηση των αντίστοιχων κριτηρίων
 • Διάθεση στο Διδακτικό Προσωπικό υποδομών και πόρων για την παροχή της τεχνολογίας, υπολογιστών, λογισμικών κλπ, και για την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας
 • Παροχή επιπρόσθετης διδασκαλίας φροντιστηριακών και εργαστηριακών μαθημάτων από Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες
 • Δημιουργία σεμιναρίων ποιότητας για το Διδακτικό Προσωπικό με σκοπό τη διάχυση και επικοινώνηση της Πολιτικής Ποιότητας και δημιουργία Κύκλων Ποιότητας με στόχο τη Συνεχή Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης
 • Τη διενέργεια SWOT Analysis σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του ΠΠΣ ώστε να διευκρινίζονται τα κρίσιμα στοιχεία και οι αδυναμίες που χρήζουν βελτίωσης και ενδυνάμωσης και εστιάζονται στο διδακτικό έργο και σε θέματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας του προσωπικού
 • Τη δημιουργία ιστοσελίδας ALUMNI ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Κανονισμού του ΠΠΣ
 • Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Πολιτικής Ποιότητας
 • Ανανέωση της Ιστοσελίδας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και προσφορά αυτής και στα αγγλικά

Εν κατακλείδι το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης δεσμεύεται στους φοιτητές, στο Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό και στην κοινωνία και όλους τους εμπλεκομένους φορείς για τα ακόλουθα:

 • Θα τηρεί τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τους κανόνες λειτουργίας του ΠΠΣ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Θα παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και εκπαίδευσης εστιάζοντας στα μαθησιακά αποτελέσματα
 • Θα εναρμονίζεται με τα πρότυπα και της οδηγίες του ENQA (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση)
 • Θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και θα εναρμονίζεται με τα αποτελέσματα της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)) και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΠΔΜ και θα κάνεις δράσεις προς τη Συνεχή Βελτίωση (ΣΒ)
 • Θα εναρμονίζεται ως προς τις παρατηρήσεις της Εξωτερικής Αξιολόγησης με στόχο τη Συνεχή Βελτίωση (ΣΒ)
 • Θα παρέχει εκείνο το ΠΠΣ στους φοιτητές, το οποίο θα βρίσκεται σε εναρμόνιση Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Θα ενισχύει τη φοιτητοκεντρική μάθηση στο σχεδιασμό και αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών
 • Θα στοχεύει στη σύνδεση των γνώσεων και των προσόντων των αποφοίτων με την αγορά εργασίας
 • Θα στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών
 • Θα στοχεύει στη μείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους
 • Θα εξασφαλίζει την καταλληλότητα του Διδακτικού Προσωπικού και θα διασφαλίσει τις ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες ακαδημαϊκής ανάπτυξης
 • Θα προωθεί τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού
 • Θα προωθεί και θα βραβεύει την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου
 • Θα προωθεί και θα βραβεύει την ερευνητική δραστηριότητα και την ποιότητα του ερευνητικού έργου
 • Θα προωθεί την καλλιέργεια κλίματος ενθάρρυνσης και καινοτομίας στην έρευνα
 • Θα προωθεί τη βελτίωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών, Γραμματεία, βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης, Φοιτητική Μέριμνα, κλπ
 • Θα προωθεί και θα βραβεύει την αποτελεσματικότητα του έργου των Διοικητικών Υπηρεσιών και κατά αντιστοιχία του Διοικητικού Προσωπικού
 • Θα προωθεί και θα επικοινωνεί τις Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και της Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας και θα εναρμονίζεται με αυτές
 • Θα βελτιώνει τη λειτουργία του ΠΠΣ μέσω των αποτελεσμάτων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)
 • Θα παρέχει έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων και προβλημάτων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών
 • Θα φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των υποδομών του Ιδρύματος
 • Θα δημιουργεί συνεργασίες μέσω Μνημονίων Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων, το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κλπ
 • Θα επιτρέπει τη δημιουργία Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών (ΞΠΣ) με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είτε αυτοδύναμα είτε με Συνέργεια με άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, με τη σύνταξη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
 • Θα επιτρέπει τη δημιουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΜΠΣ) με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είτε αυτοδύναμα είτε με Συνέργεια με άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, με τη σύνταξη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
 • Θα προσφέρει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, το οποίο θα παρέχει εξειδίκευση τόσο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα όσο και σε συγγενή πεδία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του ΠΔΜ και το οποίο θα διέπεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών

Σχετικό αρχείο:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο