Δημοσίευση σε ΦΕΚ τ.Β’ 2514/20-05-2022 της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Δείτε το ΦΕΚ