Αναπλήρωση Μαθήματος Τραπεζική Λογιστική

Η αναπλήρωση του μαθήματος “Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/05/2022 στις 13:00-15:00.