Προκήρυξη για Υποψήφιους Διδάκτορες

Προκήρυξη για Υποψήφιους Διδάκτορες
4 Μαΐου 2022
Έναρξη υποβολής αιτήσεων:            10.05.2022

Λήξη υποβολής αιτήσεων:             24.05.2022

Φορέας υλοποίησης: Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ιστοσελίδα: https://stat.uowm.gr/

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης προκηρύσσει τα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

  1. Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας
  2. Δημογραφία και Εκπαίδευση
  3. Συμπεριφορική Στατιστική
  4. Ανάλυση Δεδομένων
  5. Στατιστική
  6. Θεωρία Αποφάσεων

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, για το χρονικό διάστημα 10-05-2022 έως 24-05-2022 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση   σχετικό έγγραφο : Υπόδειγμα-Αίτησης
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
5. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες.
7. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ. (εφόσον υπάρχουν)
9. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ κατεβάζοντας τον κανονισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά, 511 00 τηλ. 24620 61607 και 61601 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: stat@uowm.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.