Ενημέρωση σχετικά με την ακαδημαϊκή ταυτότητα

Σας ενημερώνουμε ότι οι ακαδημαϊκές ταυτότητες παραλαμβάνονται χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση από το κατάστημα που έχει επιλέξει ο/η κάθε
φοιτητής/φοιτήτρια κατά την υποβολή της αίτησής του/της, επιδεικνύοντας την
αστυνομική του/της ταυτότητα και αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό της
αίτησης και τον εξαψήφιο κωδικό PIN που έλαβε με sms και e-mail.

Επισημαίνεται ότι μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας
για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.