ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πιθανές ενστάσεις γίνονται δέκτες εντός 5 ημερών από την ανάρτηση της αξιολόγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μαθήματα που δεν εμφανίζονται ανατέθηκαν σε μέλη ΔΕΠ.