Υποτροφίες

Ενημέρωση όλων
των φοιτητών τα υπ’. αριθμ. 73765/Ζ1/22-6-2021
και 74178/Ζ1/23-6-2021 έγγραφα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν
σε σπουδές δεύτερου κύκλου
(μεταπτυχιακές σπουδές) και τρίτου
κύκλου (διδακτορικές) από τα έσοδα του
κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη και
Αφών Ζωσιμά, αντίστοιχα.