Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 871/Ζ1/7-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και τη Ρηματική Διακοίνωση της Δ/νσης
Πολιτιστικής Διπλωματίας Εκπαίδευσης και Επιστημών του Ρουμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών του
ρουμανικού κράτους σε αλλοδαπούς φοιτητές.

Στο link
https://share.uowm.gr/download/56240ffda4420961fa20ea660d92e6bcf963.html
θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.