Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης των φοιτητών του ΠΔΜ από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 6/5/2020 πραγματοποιείται έρευνα
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης
ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου από τους φοιτητές όλων των τμημάτων
του Πανεπιστήμιου μας, αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησής τους από την
εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό σας παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η συμπλήρωσή του διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.